הוספת חוות דעת - מאוורר תעשייתי Universe NRI1120F22

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת