הוספת חוות דעת - פלטה חשמלית UNIVERSE NRI3101IS

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת