הוספת חוות דעת - ‏מסלסל שיער Universe NRI3600C

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת