הוספת חוות דעת - בלנדר מוט Universe NRI650B3

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת