הוספת חוות דעת - מאוורר 12 רוטורי כולל טיימר UNIVERSE NRL2200T

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת