הוספת חוות דעת - ‏שואב אבק ידני Universe UNIVAC II

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת