הוספת חוות דעת - ‏ונטה Venta KSA-250-2K-T

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת