הוספת חוות דעת - ‏ונטה Venta SILENT 100 CZ

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת