הוספת חוות דעת - ‏ונטה Venta VVR230

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת