הוספת חוות דעת - קורקינט Vision VISION A5

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת