הוספת חוות דעת - ‏מפוח Vortice LINEO 200 V0

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת