הוספת חוות דעת - ‏טיולון Wing טיולון Silver Cross

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת