הוספת חוות דעת - X1800S RAPOO

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת