הוספת חוות דעת - רחפן Yuneec Typhoon H Plus

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת